خبر فوری

مکاتبات

ارسال نامه به اتاق اصناف پیرامون تداخل صنفی واحدهای صنفی اطراف دانشگاه پیام نور

images

پیرو بازرسی از واحد های صنفی اطراف دانشگاه پیام نور اصفهان و در راستای حمایت از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه رایانه الکترونیک ، نامه زیر تهیه و اقدامات لازم در جهت رفع این مشکل آغاز گردید

بیشتر »