خبر فوری

هیئت مدیره

آقای مسعود خانی

سمت: رئیس اتحادیه
تلفن تماس:
۰۹۱۳۱۲۷۵۳۸۱

آقای رضا صالحی

سمت: نایب رئیس اول 
تلفن تماس:
۰۹۱۳۱۱۲۱۹۵۵

آقای ابراهیم کبیریان

سمت: نایب رئیس دوم
تلفن تماس:
۰۹۱۳۱۱۱۲۲۴۵

خانم نوشین ورادی

سمت: خزانه دار
تلفن تماس:
۰۹۱۳۰۳۸۶۸۱۷

آقای اکبر صمدی

سمت: بازرس 
تلفن تماس:
۰۹۱۳۲۱۷۴۱۵۷

آقای مهدی پیمانی

سمت: نایب رئیس
تلفن تماس:
۰۹۱۳۱۱۲۱۹۵۵