خبر فوری

تقاضای پروانه کسب

نام و نام خانوادگی(الزامی)

نام پدر (الزامی)

شماره شناسنامه (الزامی)

محل صدور (الزامی)

شماره ملی (الزامی)

سال تولد (الزامی)

َشماره تلفن تماس (الزامی)

َشماره تلفن همراه (الزامی)

نوع واحد صنفی (الزامی)


**آدرس واحد صنفی**

خیابان اصلی

فرعی

کوچه

جنب/روبروی


لطفا متن زیر را عینا در کادر وارد نمایید

captcha